Projekty

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
wraz z Gminą Leśnica i Městys Dub nad Moravou
w okresie od 01.05.2017r. - 31.10.2017r.

realizują projekt pn.

Polsko-Czeska akademia turystyki i sportu przy SP Leśnica.
Polsko-česká akademie turistiky a sportu při ZŠ Leśnica.
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000877


CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z gminy Leśnica oraz miasta Dub nad Moravou, budowanie ponadnarodowych znajomości koleżeńskich oraz wzmocnienie wzajemnych relacji między polską i czeską młodzieżą. Cele szczegółowe projektu to: promowanie aktywności fizycznej i sportu, zdrowego i aktywnego stylu życia, popularyzacja atrakcji turystycznych Polski i Czech, walorów środowiska, poznanie zwyczajów i kultury sąsiadów oraz wzmocnienie więzi partnerskiej.
Projekt wpłynie na rozwój integracji obszaru polsko-czeskiego pogranicza.


Osiągnięcie założonych celów nastąpi dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań:


1. Obóz integracyjny w Szklarskiej Porębie
W ramach zadania zaplanowano w dniach od 18 do 24 września 2017r. obóz integracyjny w Szklarskiej Porębie.  W zadaniu weźmie udział łącznie  50 osób, w tym: 44 polsko-czeskich uczniów, dziewczynek oraz chłopców ( 36 z Polski i 8 z Czech ) oraz 6 opiekunów, w tym 2 z Czech. Zakłada się, że pobyt w górach pobudzi młodzież do bardziej energicznego działania oraz zwiększenia aktywności ruchowej. Program przewiduje min.: wjazd kolejką na Szrenicę oraz Kopę, zwiedzanie: Karkonoskiego Parku Narodowego i Wodospadów, Huty Julia w Piechowicach połączone z warsztatami, zamku Chojnik, świątyni Wang, Żelaznego Tygla oraz wejście do Cieplickich term.  W trakcie obozu odbywać się będą wykłady na temat zasad zdrowego żywienia, konieczności uprawiania sportu oraz skutkach uzależnień od komputera. Celem wyjazdu będzie ponadto rozbudzenie wśród uczestników samodzielności, samodyscypliny, współdziałania w grupie oraz tolerancji.

2. Integracyjna noc w szkole w Leśnicy
W październiku  2017r. w Szkole Podstawowej w Leśnicy zorganizowana zostanie 2-dniowa integracyjna noc dla 50 uczestników. W trakcie spotkania polsko-czeskiej młodzieży zaplanowano festyn sportowy, rozgrywki sportowe i obwody stacyjne, wspólne zabawy integracyjne: taniec (dyskoteka), karaoke, turniej stołowej piłki nożnej,  projekcję filmów - klasyka kina europejskiego oraz otwarte dyskusje o tym, jak nas widzą Czesi i jak my widzimy Czechów, a ponadto spacer po Leśnicy, zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej oraz zajęcia integracyjne w parku linowym, spotkanie na szlaku Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz udział w poszukiwaniu w terenie stałych punktów kontrolnych oznaczonych na tradycyjnej mapie tzw. orienteering który zakończony zostanie zdobywaniem pamiątkowej odznaki.

3. Wyjazd integracyjny do Czech - Polsko-czeskie spotkanie w Dub nad Moravou
W jednodniowym spotkaniu integracyjnym, które zaplanowano w październiku 2017r. weźmie udział łącznie 100 osób z polskiej oraz czeskiej strony. Po przyjeździe do Czech, polska grupa będzie z czeskimi przewodnikami zwiedzała rynek miasta, urokliwe uliczki oraz kościół pw. Najświętszej Maryi Panny. Zjedzony zostanie wspólny obiad, po czym w budynku szkoły podstawowej rozpocznie się mini konferencja podsumowująca zrealizowany projekt. W trakcie konferencji przedstawione zostaną osiągnięte założenia oraz cele projektu, a ponadto będzie możliwość prowadzenia rozmów, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz kontaktów. Na zakończenie odbędą się występy artystyczne przygotowane według pomysłu polsko-czeskiej młodzieży. Grupa polska powróci do domów z nadzieją udziału w kolejnym przedsięwzięciu realizowanym z wspólnie z czeskim sąsiadem.

Wartość projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu        13 104,38 euro
z tego:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego           11 138,72 euro
Środki finansowe z budżetu Państwa                        655,22 euro
Środki finansowe z budżetu Gminy                          1 310,44 euro

.....................................................................................................................................................

 
Projekt pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają
kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.01.01-16-0062/15-00.
Okres realizacji:  1 września 2016r. - 30 czerwca 2018r.
Gmina Leśnica - Beneficjent.
Gminny Zarząd Oświaty - Realizator.

Priorytet 9 - Wysoka jakość edukacji.
Działanie 9.1 Rozwój edukacji.
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 


Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 433 uczniów (215 K, 218 M) oraz podniesienie kompetencji wśród 52 nauczycieli 4 szkół z gminy Leśnica:

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy,
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej,
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim,
Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz szkolenia dla nauczycieli. Grupa docelowa będzie liczyła łącznie 510 uczniów i uczennic (253 K, 257 M) oraz 61 nauczycieli (57 K i 4 M).

Działania założone w projekcie mają wpływ na efektywne nauczanie w szkołach biorących udział w projekcie w aspekcie merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym poprzez:

1. Wykorzystanie atrakcyjnych metod kształcenia stymulujących uczniów do kreatywnego myślenia - metoda eksperymentu.

2. Przeszkolenie kadry nauczycielskiej: w zakresie podnoszenia kompetencji pedagogiki specjalnej, w zakresie wykorzystania mutimediów w procesie nauczania, gwarantujące atrakcyjność i wyższą jakość prowadzonych zajęć oraz w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

3. Zajęcia z użyciem narzędzi TIK pozwalające uczniom na doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 
4. Wyposażenie pracowni przyrodniczej umożliwiające prowadzenie laboratoriów, co jest elementem urozmaicającym realizację podstawy programowej oraz wzbogacającym ofertę szkoły. Wyposażenie pracowni matematycznej, informatycznej pozwalające na realizację bardziej atrakcyjnych zajęć niż do tej pory.

5. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych pozwalających uczniom na zniwelowanie deficytów edukacyjnych i osiąganie wyższych wyników na zewnętrznych egzaminach/ sprawdzianach.

Planowane efekty:
Projekt zakłada podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół objętych projektem, co przełoży się na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic oraz ułatwi im odnoszenie sukcesów edukacyjnych w sytuacjach, gdy napotkają różnego rodzaju przeszkody.
Projekt zakłada również wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów o słabych wynikach nauczania.


Wartość projektu: 968 289,38 PLN ( słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 38/100)
Dofinansowanie: 919 390,77 PLN ( słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100), z czego:
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:  823 045,97 PLN ( słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści pięć złotych i 97/100 ),
- dofinansowanie z Budżetu Państwa: 96 344,80 PLN ( słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 80/100).

 

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
138455
Free business joomla templates